Καινοτόμες Στατιστικές Μέθοδοι για την Ανάλυση Αστρονομικών Δεδομένων

astrostat

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, με συντονιστή τον καθ. Α. Ζέζα, έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό δίκτυο συνεργασία ανάμεσα σε διεθνώς αναγνωρισμένες ομάδες Αστροφυσικής (στο ΙΤΕ, Geneva Observatory, University of Cambridge, Smithsonian Astrophysical Observatory/CfA, Caltech, και Northwestern University) και Στατιστικής (Imperial College, Cambridge University, Simon Fraser University). Το δίκτυο θα μοιραστεί την υφιστάμενη εμπειρία  σε διαφορετικές ερευνητικές περιοχές με σκοπό να απαντήσει σε ανοικτά ερωτήματα παρατηρησιακής αστροφυσικής, τα οποία σχετίζονται με τη σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, του πληθυσμούς και εξέλιξη των διπλών συστημάτων αστέρων που προσλαμβάνουν ύλη από το συνοδό τους  καθώς και την ταξινόμηση των γαλαξιών με βάση τη μορφολογία τους και τη παραγωγή ενέργειας στους πυρήνες τους. Για να γίνει αυτό εφικτό θα χρησιμοποιηθούν παρατηρήσεις και θεωρητικά μοντέλα και θα αναπτυχθούν καινοτόμα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης στις περιοχές ταξινόμησης, ανάλυσης μορφολογικών δομών και  προσαρμογής μοντέλων σε πειραματικά δεδομένα. Οι μέθοδοι που θα αναπτυχθούν αναμένεται να έχουν μακρόχρονη αξία και εφαρμογές και εκτός θεμάτων άμεσα σχετιζόμενα με αστροφυσική.