Δημοσιεύσεις

Μια απεικόνιση του συνολικού ερευνητικού έργου των 6 μόνιμων μελών του ΙΑ (μέσης ηλικίας 48 ετών) το οποίο έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά με κριτές καθώς και των δύο ομότιμων μελών παρουσιάζεται στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις. Αυτές περιλαμβάνουν ένα ιστόγραμμα των 758 δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, καθώς και ένα ιστόγραμμα με τις  ~38,500 αναφορές που έχουν αυτές λάβει. (Πηγή NASA/ADS-  Οκτ. 15, 2019).

papers
Publications in refereed journals (blue) and non refereed (green)
citations
Citations to those publications